Vrienden van DOE

Democratisch Onderwijs Eindhoven (DOE) is een Privéschool. De school krijgt de zogenaamde B3-status. B3–scholen zijn particuliere scholen voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs die door de leerplichtambtenaar zijn aangemerkt als ‘school in de zin van de Leerplichtwet’. Ouders mogen hun kinderen naar deze school laten gaan en voldoen daarmee aan de leerplicht. Een B3–school wordt niet bekostigd door de overheid. De kosten zullen uit andere bronnen betaald moeten worden. B3–scholen voldoen aan een lichter inspectiekader dan de bekostigde scholen maar staan wel onder toezicht van de inspectie.

De kosten voor het onderwijs worden in principe door de ouders betaald. Om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden hebben we een vriendenstichting die zoveel mogelijk bijdraagt, aan het leer– en ontwikkelproces van de kinderen. Op deze manier proberen we het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat ieder kind in Nederland gebruik kan maken van ons onderwijs. Immers er is een leerplicht maar ook een vrijheid van keuze voor het onderwijs. Dan moet het ook toegankelijk zijn, liefst voor alle kinderen.

De vrienden van DOE040 hebben inmiddels een aantal schenkingen gedaan om de school te steunen. Er is een schenking gedaan voor twee nieuwe vloeren voor de werkplaats en het atelier. Daarnaast is er een bijdrage gegeven voor de aanschaf van een authentieke tipi.  Nu de school ongeveer een jaar in het nieuwe pand zit wordt duidelijk waar behoefte aan is. We verwachten een aanvraag van de school voor een houten speeltoestel op het plein, een nieuwe vloer voor het muzieklokaal en een investering voor de kinderboerderij.

De vriendenstichting heeft een ANBI-status en wordt aangemerkt als een goed doel. Op die manier is het voor mensen en bedrijven interessant om een bijdrage te geven aan ons initiatief.

1. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen en in stand houden van het Democratisch onderwijs en andere vormen van vernieuwingsonderwijs voor kinderen van 4 tot 21 jaar in de regio Eindhoven.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c. het faciliteren van onderwijs ook aan kinderen met speciale eigenschappen zoals hoogbegaafdheid, ADHD, asperger e.d. met als kanttekening dat steeds gekeken wordt of de school de competenties heeft het gewenste en benodigde onderwijs te bieden.

2.      De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het Democratisch onderwijs voor kinderen van 4 tot 21 jaar in de regio Eindhoven.

3.      De stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

Als u geïnteresseerd bent om te schenken aan onze stichting kunt u een bijdrage storten op een rekeningnummer van de Triodosbank NL17 TRIO 0390 3645 92.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jacqueline van Ewijk op telefoonnummer 0654705771.
Het vestigingsadres van de stichting is Nieuwendijk 28, 5591 JK te Heeze.

Klik hier voor het beleidsplan 2017.
Klik hier voor de jaarrekening 2017.
Jaarrekeningen van vorige jaren zijn op te vragen via info@doe040.nl.